Regulamin konkursu Majowo-Rowerowo z Kulfonem

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „MAJOWO ROWEROWO Z KULFONEM” są
  1. Delikatesy Kulfon sp.k. Marcin Sibilski, Tomasz Sibilski z siedzibą w 05-340 Kołbiel, ul. 1 Maja 65
  2. Sklepy Kulfon sp.k. Marcin Sibilski, Tomasz Sibilski z siedzibą w 05-340 Kołbiel, ul. 1 Maja 65

Miejsce prowadzenia działalności

   • - 05-332 Siennica ul. Mińska 19
   • - 05-340 Kołbiel ul. 1-go Maja 65
   • - 05-430 Celestynów ul. Obrońców Pokoju 1
   • - 05-320 Mrozy ul. Pokoju 4
   • - 05-074 Długa Kościelna ul. Jana Kochanowskiego 16
   • - 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Armii Krajowej 1J
   • - 05-420 Józefów ul. Polna 19B
   • - 01-164 Warszawa ul. Radziwie 3
   • - 01-496 Warszawa ul. Morcinka 3B
   • - 03-988 Warszawa ul. Tatarkiewicza 10A
   • - 04-642 Warszawa, ul. Zambrowska 8
 1. Cel Konkursu to zdobycie możliwe jak najwięcej odpowiedzi udzielonych przez klientów sklepów na zadane pytania znajdujące się na karcie konkursowej, aby wyłonić najciekawsze odpowiedzi wg Organizatora, które pozwolą na dalsze opracowanie strategii marketingowej.
 2. Aby zachęcić i nakłonić klientów do wzięcia udziału w konkursie, organizatorzy ufundują cztery nagrody rzeczowe na każdy sklep, którymi nagrodzą czterech klientów którzy udzielili najciekawszych odpowiedzi.
 3. Czas trwania konkursu od 02.05.2024r. do 1.06.2024r.
 4. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym regulaminie nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.

II. ZASADY

 1. Uczestnikiem Konkursu, może być każda osoba, która ukończyła 18 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zakupu w sklepie Delikatesów Kulfon oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie na specjalne do tego celu przygotowanej karcie oraz poprawne wypełnienie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) złożenie podpisu i wrzucenie karty do specjalnej skrzynki znajdującej się na terenie sklepu.
 3. Karty Konkursowe można uzyskać od kasjerów sklepu po dokonaniu zakupów w Delikatesach Kulfon na kwotę nie mniejszą niż 25,- zł,
 4. Jedna osoba może uczestniczyć w konkursie wielokrotnie z tym, że ewentualną Nagrodę w konkursie, może otrzymać tylko raz.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz właściciele sklepu.

III. NAGRODY RZECZOWE

 1. Do celów niniejszego konkursu przeznaczono następujące nagrody rzeczowe: Rower Męski, Rower Damski

Ekspozycja wymienionych nagród znajdować się będzie na terenie placówek handlowych Delikatesów Kulfon podczas trwania konkursu.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Wyłonienie zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni odbędzie się etapami w dniu 11.05.2024r. , 18.05.2024r., 25.05.2024r., 1.06.2024r. o godzinie 15.00 w Delikatesach Kulfon w miejscach prowadzenia działalności.
 2. Wytypowana osoba, żeby otrzymać nagrodę nie musi być obecna podczas rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Osoby wytypowane, a nieobecne zostaną poinformowane telefoniczne o odbiorze nagrody.
 4. Podatek od otrzymanych nagród uiszcza Organizator.
 5. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród rzeczowych ani ich wyboru, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 6. Z tytułu uczestnictwa w konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych wydatków. Nie ma też nagród za samo uczestnictwo w konkursie.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych są:
  • Delikatesy Kulfon sp.k. Marcin Sibilski, Tomasz Sibilski z siedzibą w 05-340 Kołbiel, ul. 1 Maja 65
  • Sklepy Kulfon sp.k. Marcin Sibilski, Tomasz Sibilski z siedzibą w 05-340 Kołbiel, ul. 1 Maja 65
 2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych do wypełnienia celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu wobec Uczestników, finalnie polegających na przyznawaniu nagród
  1. zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
  2. podanie danych osobowych przez Uczestnika jest obowiązkowe,
  3. Organizator będzie przetwarzał otrzymane dane osobowe przez czas niezbędny do zakończenia i rozstrzygnięcia konkursu,
  4. Uczestnik ma prawo wglądu i poprawienia danych osobowych