Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego, KARTA PUNKTOWA, organizowanego przez DELIKATESY KUFON Sp.K.

Regulamin dotyczy Programu obowiązującego we wszystkich sklepach Spółki KULFON Sp.K. i określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób.

1 - Definicje

 1. Organizatorem Programu jest Spółka DELIKATESY KULFON Marcin Sibilski, Tomasz Sibilski Spółka Komandytowa z siedzibą ul. 1 Maja 65, 05-340 Kołbiel
 2. Program – program organizowany przez Organizatora Programu, przeprowadzany w jego sklepach, który polega na tym, że Klient, będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić Punkty za nabywanie towarów na własne potrzeby w Sklepach. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania korzyści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Sklep/sklepy – sklep/sklepy organizatora programu pod marką DELIKATESY KULFON
 4. Klient – osoba fizyczna lub prawna nabywająca towar w Sklepie.
 5. Uczestnik – Klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nabywający towar w Sklepie, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Musi być osobą pełnoletnią. Na podstawie odrębnej pisemnej zgody organizatora programu, udzielonej za pośrednictwem Sklepu, Uczestnikami Programu mogą być także inne podmioty.
 6. Karty Programu – Karta przypisana do jednego Konta Uczestnika służąca do zbierania przyznawanych w Programie Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści.
 7. Konto Uczestnika – oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Na Koncie Uczestnika ujawnia się stan Konta, czyli aktualną liczbę Punktów zebranych przez Uczestnika, uwzględniającą Punkty przyznane, odjęte i unieważnione.
 8. Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Klient zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe (wymagane są: imię, nazwisko, numer telefonu) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Na Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
 10. Rabat Lojalnościowy – Rabat przyznawany Uczestnikowi Programu w zamian za Punkty zdobyte w ramach Programu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Rabat – Rabat Lojalnościowy, w ramach oferty specjalnej skierowanej do Uczestników.
 12. Sklepy biorące udział w promocji – sklepy pod marką DELIKATESY KULFON.
 13. Program lojalnościowy – program lojalnościowy polegający na przyznawaniu punktów od zakupów.

2 - Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych w formularzu rejestracyjnym jest Spółka DELIKATESY KULFON Sp.K.
 2. Celem Programu jest promocja towarów oferowanych przez Organizatora.
 3. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.
 4. Program organizowany jest w Sklepach biorących udział w promocji.
 5. Regulamin znajduje się w każdym sklepie uczestniczącym w programie i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także na stronie https://www.kulfon.eu w sekcji Karta

3 - Przystąpienie do Programu

 1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny.
 2. W Formularzu Rejestracyjnym Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora programu w celach związanych z realizacją Programu.
 3. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Programie. W przypadku braku zgody formularz nie zostanie przyjęty przez Organizatora.
 4. Uczestnik dla celów identyfikacyjnych i korespondencyjnych jest zobowiązany podać numer telefonu komórkowego, adres e-mailowy oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją Programu za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej.
 5. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą sms-ów lub innych   środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (stanowi to nieodłączny warunek uczestnictwa w programie)
 6. Uczestnik wysyłając formularz potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i wyraża chęć przystąpienia do Programu.
 7. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić organizatora programu o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, wypełniając Formularz ponownie.
 8. Wszelkie dane przekazane przez uczestnika programu są odpowiednio chronione przed dostępem osób postronnych.
 9. Klient, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do Programu (Uczestnik Programu), dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika.
 10. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto Uczestnika.
 11. W trakcie wypełniania przez klienta Formularza Rejestracyjnego, Organizator Programu weryfikuje poprawność danych w nim zawartych. Organizator Programu zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich np. jak niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie
 12. W przypadku, gdy Formularz Rejestracyjny nie zostanie zaakceptowany, Klient zostanie poinformowany o jego niezaakceptowaniu lub o możliwości jego uzupełnienia.

4 - Karta klienta

 1. Karta Programu wydawana jest w Sklepach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każda Karta Programu zarejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora jako Karta przypisana do danego Konta Uczestnika.
 2. Karta wydawana jest Klientom na czas nieokreślony.
 3. Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Karta Programu nie jest zbywalna i pozostaje własnością organizatora programu.
 4. Uczestnik, przystępując do Programu, otrzymuje Kartę, która jest używana do gromadzenia Punktów na Koncie Uczestnika.
 5. Przyjmuje się, że osoba okazująca Kartę Programu jest Uczestnikiem Programu bądź osobą upoważnioną przez Uczestnika Programu do posługiwania się daną Kartą Programu.
 6. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Programu, może ją zastrzec, przekazując pisemnie stosowną informację w wybranym Sklepie lub wysyłając na adres kulfon@kulfon.eu
 7. Zastrzeżenie Karty jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez organizatora programu.
 8. W przypadku zastrzeżenia, jak również w przypadku uszkodzenia Karty Programu, Uczestnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie nowej Karty. Punkty, w liczbie zarejestrowanej na Koncie Uczestnika w chwili skutecznego zastrzeżenia Karty bądź przedłożenia uszkodzonej Karty, będą mogły zostać wykorzystane przy użyciu nowej Karty.
 9. Organizator programu nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Programu przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty przez Uczestnika, chyba że Uczestnik dokonał zastrzeżenia Karty

5 - Przyznawanie Punktów

 1. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów w Sklepie, przy użyciu Karty Programu.
 2. Punkty będą zarejestrowane i pojawią się na Koncie Uczestnika następnego dnia po dniu odbioru towarów lub usług objętych Programem albo po spełnieniu wszystkich warunków promocji odbywającej się na odrębnych zasadach i w terminie określonym w warunkach danej promocji.
 3. Przelicznik standardowy Punktów określa się następująco:
  • Wartość zakupów zostaje przeliczona na punkty, za każde pełne 2 zł zakupów klient uzyskuje 1 punkt.
  • Punkty naliczane są tylko raz za każdy zakup.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia z naliczania punktów przy zakupach określonych towarów, np. artykułów tytoniowych, prasy, doładowań telefonów, opłaty recyklingowej, itp. jak również towarów objętych innymi akcjami promocyjnymi, własnymi lub firm trzecich.
  • Kartę (numer karty karty) stałego klienta należy podać kasjerowi przed wydrukowaniem paragonu.
  • Na życzenie klienta kasjer może sprawdzić jaką ilość punktów klient posiada na karcie.
 4. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania programu.
 5. Oprócz Punktów przyznawanych za zakup towarów według przelicznika standardowego (pkt 3.1.), Punkty mogą także być przyznawane na Konto Uczestnika w ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, na zasadach w nich określonych.
 6. Punkty zostaną naliczone na Konto Uczestnika, do którego jest przypisana i okazana przy zakupie Karta Programu.
 7. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników. Nie mogą być również przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze.
 9. Fakturę potwierdzającą dokonanie zakupów przy użyciu Karty Programu wystawia się na Uczestnika Programu, na podstawie danych zarejestrowanych na jego Koncie.

6 - Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: lojalnosc@kulfon.eu lub poprzez formularz reklamacyjny na stronie.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu, numer Karty Stałego Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7 - Zmiany Regulaminu Programu

 1. Organizator programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu znajdują się w Sklepach i na stronie internetowej https://www.kulfon.eu w sekcji Karta Klienta.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem informacji wywieszonych w sklepie i na stronie internetowej https://www.kulfon.eu

8 - Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.
 4. Klient który chce zrezygnować z programu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia Organizatorowi programu na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: lojalnosc@kulfon.eu. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz numer Karty Stałego Klienta.
 5. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie internetowej lub w Sklepach organizatora.
 6. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do bonu powinni odebrać go zgodnie z § 5, jednak nie później niż do dnia zakończenia programu.
 7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu.
 8. Za zgodą Uczestnika Programu jego dane osobowe znajdują się w bazie Organizatora. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji Programu lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Uczestnika Programu oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych albo odbiorców danych. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (co jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie lojalnościowym), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna dla zrealizowania Programu. Uczestnik Programu ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Powyższy Regulamin obowiązuje od dn. 1.01.2019r.